Jesteś tutaj

Strona główna
 • postępowania odszkodowawcze,
 • postępowania w sprawach o niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów,
 • postępowania o ochronę dóbr osobistych,
 • postępowania dotyczące nieruchomości w tym postępowania wieczystoksięgowe,
 • postępowania w dotyczące podziału majtku wspólnego po ustaniu małżeństwa i rozliczeń z tym związanych,
 • postępowania spadkowe (o stwierdzenie praw do spadku, o dział spadku, o roszczenia z tytułu zachowku, zapisu),
 • przygotowanie projektów umów i opinii prawnych.
 • doradztwo związane z bieżącym funkcjonowaniem przedsiębiorców,
 • opracowywanie projektów umów, opiniowanie i negocjowanie umów,
 • przygotowywanie dokumentów rejestracyjnych i rejestracja spółek prawa handlowego, fundacji i stowarzyszeń w Krajowym Rejestrze Sądowym, sporządzanie wniosków o zmianę danych tych podmiotów,
 • opracowywanie protokołów z przebiegu posiedzeń organów spółek prawa handlowego, fundacji i stowarzyszeń, opracowywanie projektów uchwał,
 • opracowywanie wewnętrznych aktów prawnych w/w podmiotów.
 • sprawy rozwodowe,
 • sprawy o zniesienie wspólności majątkowej, o podział majątku,
 • sprawy o alimenty,
 • sprawy o ustalenie pochodzenia dziecka,
 • sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej, ustalenia kontaktów z małoletnimi.
 • dochodzenie wszelkich roszczeń wynikających ze stosunku pracy,
 • sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy,
 • sprawy o wynagrodzenie za pracę i wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych,
 • postępowania w sprawach o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne lub o przywrócenie do pracy,
 • przygotowywanie i opiniowanie umów o pracę, o zakazie konkurencji, opiniowanie kontraktów menedżerskich,
 • przygotowywanie projektów regulaminów pracy, wynagradzania.
 • reprezentacja w toku postępowań administracyjnych,
 • przygotowywanie odwołań i skarg od rozstrzygnięć wydanych przez organy administracyjne,
 • reprezentowanie stron w postępowaniach przed sądami administracyjnymi.
 • sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia,
 • reprezentowanie pokrzywdzonych w toku postępowania karnego,
 • sporządzanie zawiadomień do organów ścigania o popełnieniu przestępstwa.